Dítě v hlavní roli

Nabízíme podporu pro děti, které se v životě setkaly s nepřiměřeně náročnou situací nebo mají závažné problémy se svým fungováním v běžném životě po emoční stránce či problémy s chováním.

Program je poskytovaný na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, se zaměřením na ochranu dětí před škodlivými vlivy a pomoc rodičům v řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s dětmi.

Komu je projekt určený?

Dětem

 • se zážitkem traumatické situace ve své rodině či okolí

 • s narušenou ranou citovou vazbu (attachment)

 • s potížemi se sebepoškozováním

 • s potížemi zvládnout svou agresi či chování

 • s problémy ve škole, v kolektivu apod.

Rodičům

 • s otevřeností k pomoci ve výchově jejich dětí

Rodinám

 • s narušenými vztahy a vzájemnou komunikací

Jaké jsou cíle služby?

 • zmapovat situaci v rodině a potřeby dítěte

 • odvrátit krizovou či traumatizující situaci dítěte

 • pomoci dítěti zvládnout svou krizovou situaci v akutní fázi

 • pomoci dítěti zpracovat své traumatické zážitky dřívější i současné

 • snížit emoční problémy dítěte, např. úzkost, pocit viny, posílit jeho sebepřijetí

 • pomoci dítěti začít vnímat a projevovat zdravě své emoce

 • pomoci dítěti zvládat své chování a přijímání hranic

 • pomoci upravit rodinný systém tak, aby neohrožoval dítě a naplňoval jeho potřeby

Jak pracujeme?

 • individuální a skupinová terapie dětí

 • poradenství pro rodiče, podpůrná terapie rodičů

 • rodinná terapie

Na jakém základě službu poskytujeme?

 • dobrovolného rozhodnutí dítěte

 • dobrovolného rozhodnutí rodiny

 • správního řízení úřadu městské části

 • soudního rozhodnutí