Mezi rodinami

 

Prostřednictvím rozvoje práce s biologickými rodiči dětí umístěných v pěstounské péči usilujeme
o zmocnění této znevýhodněné skupiny ke znovuzačlenění do společnosti, k sebeobhajobě rodičovských práv a k aktivnímu prosazování oprávněných zájmů.

Naše pozornost se soustředí zejména na podporu pozitivního vztahu dítěte a jeho biologického rodiče, na zprostředkování přínosného kontaktu, který citlivě zohledňuje aktuální situaci dítěte a jeho zájem.

Součástí projektu je také vytvoření vzdělávacího modulu zacíleného na zvyšování kompetencí pěstounů ve vztahu k biologické rodině dítěte a na podporu pěstounských dětí tak, aby dokázaly aktivně hájit své potřeby, názory a přání a participovat na tématech, která se jich týkají a jeho pilotní ověření v praxi.

V rámci projektu spolupracujeme s organizací Norsk Fosterhjemsforening.

https://www.fosterhjemsforening.no/

Doba trvání projektu: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024

BETWEEN FAMILIES

Through working with the biological parents of children placed in foster care, we strive to empower this disadvantaged group to reintegrate into society, defend their parental rights and actively promote their legitimate interests.

Our attention is focused mainly on supporting a positive relationship between the child and his biological parent, on  mediating a beneficial contact that sensitively takes into account the current situation of the child and his interest.

The project also includes the creation of an educational module aimed at increasing competencies of foster parents in relation to the child’s biological family and supporting foster children so that they can actively defend their needs, opinions and wishes and participate in topics that concern them. And its verification in practice.

We are cooperating with the Norsk Fosterhjemsforening organization within the project.

https://www.fosterhjemsforening.no/

Duration of the project: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP)
a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi
a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

The project is being supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

Duration of the project: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024