Práva a povinnosti pěstounů

Práva a povinnosti upravuje Občanský zákoník (č. 89/2021 Sb.) a zákon o sociálně právní ochraně dětí (č. 359/1999Sb.) Práva a povinnosti jsou zmíněny v naší Dohodě o výkonu pěstounské péče.

Práva

Pěstoun má právo…

 • osobně o dítě pečovat, rozhodovat o běžných záležitostech dítěte, zastupovat ho a spravovat jeho jmění v rámci svých kompetencí (NOZ)
 • na pomoc při zajištění či poskytnutí péče o svěřené dítě, které je starší dvou let v těchto situacích:
  1. při narození vlastního dítěte
  2. v případě, že jsou oba pěstouni uznáni za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování osoby blízké
  3. pří vyřizování nezbytných záležitostí (např. účast u soudu, lékařské vyšetření)
  4. pěstoun, který vychovává dítě sám, nebo dva pěstouni, kteří jsou uznáni práce neschopné
  5. při úmrtí blízké osoby
 • na zajištění celodenní péče o svěřené děti starší dvou let v rozsahu 14 dnů v kalendářním roce. Cestou Necestou pořádá za účelem zajištění dovolené pěstouna tyto činnosti: vícedenní pobyty pro děti, dále klíčový pracovník pomáhá pěstounské rodině podobnou příležitost vyhledat nebo doprovázející organizace dle svých možností přispívá pěstounské rodině na pobyt dítěte mimo rodinu.
 • na zprostředkování odborné pomoci – psychologické, terapeutické nebo jiné alespoň jednou za 6 měsíců. Úhrada a rozsah pomoci na konkrétní pomoc jsou stanoveny individuálně dle možností rodiny a Cestou necestou
 • na zprostředkování nebo zajištění bezplatné vzdělání – možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti.
 • na pomoc při kontaktu s biologickou rodinou, včetně zajištění místa pro uskutečnění styku všech zúčastněných stran, zajištění asistence při kontaktu dle kapacity a možností organizace
 • na osobní a telefonický kontakt s klíčovým pracovníkem v pracovní dny od 9:00 – 17:00. V nepřítomnosti klíčového pracovníka bude zajištěn zástup po dobu jeho nepřítomnosti.
 • na změnu klíčového pracovníka s uvedením důvodu. O výměně klíčového pracovníka rozhoduje vedoucí služby s ohledem na možnosti organizace a důvod pěstouna.
 • má právo na poskytnutí Zprávy o průběhu výkonu pěstounské péče, kterou klíčový pracovník posílá OSPOD pěstouna a dítěte jednou za 6 měsíců. Zprávu odesílá klíčový pracovník emailem nebo předá pěstounovi osobně.
 • na podání stížnosti klíčovému pracovníkovi nebo vedoucí služby týkající se jakékoliv záležitosti ve spolupráci s Cestou necestou

Povinnosti

Pěstoun má povinnost…

 • osobně o dítě pečovat, rozhodovat o běžných záležitostech dítěte, zastupovat ho a spravovat jeho jmění v rámci svých kompetencí (NOZ)
 • umožnit klíčovému pracovníkovi návštěvy v domácnosti a samostatný rozhovor se svěřenými dětmi, případně i s biologickými dětmi
 • udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud je to v zájmu dítěte a není stanoveno soudem jinak
 • podporovat pozitivní identitu dítěte ve vztahu k jeho vlastní rodině
 • sdělit klíčovému pracovníkovi všechny důležité skutečnosti související s výkonem pěstounské péče
 • zvyšovat si znalost a dovednost v oblasti výchovy a péče o svěřené dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.