Koordinace kontaktů s biologickou rodinou

V rámci pěstounské péče jsou pěstouni povinni rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a mají nárok na podporu a pomoc v této oblasti ze strany doprovázející organizace.

V Doprovázení pěstounských rodin Cestou necestou věnujeme pozornost obnovení či budování zdravého vztahu mezi dětmi a jejich biologickými rodiči v případech, kdy je to pro děti bezpečné a přínosné.

Kontakt dětí v pěstounské péči s biologickým rodičem pomáhá dítěti lépe porozumět vlastní identitě
a historii. Podporuje začlenění dítěte do širší rodinné a sociální sítě, vede k lepší sociální adaptaci, vyšší míře sebeúcty a pocitu sounáležitosti s komunitou.

Jak probíhá kontakt v Cestou necestou

Kontakt s asistencí (a zde kontaktem myslíme hlavně osobní setkání) zahrnuje tři fáze:

  • příprava dítěte, pěstouna a rodiče
  • samotný kontakt
  • zhodnocení kontaktu všemi účastníky procesu

Popsaný postup představuje obecný rámec, přičemž konkrétní proces zprostředkování je velmi individuální.

Stěžejní fází je příprava aktérů kontaktu. Samotné setkání dítěte s biologickými rodiči je vrcholem ledovce spolupráce. Jak pro dítě, tak pro rodiče i pro pěstouna je tato oblast často velmi křehká a citlivá, plná emocí, předporozumění a očekávání. Aktivní příprava, která respektuje tempo každého jednotlivého účastníka zpracovat tuto oblast, má výrazný vliv na kvalitu výsledného kontaktu, tedy na to, zda setkání proběhne pro dítě bezpečně a zda přinese pozitivní zkušenost pro všechny zúčastněné.

Příprava na setkání s biologickou rodinou začíná již v začátku procesu doprovázení klíčovým pracovníkem, kde se s tématem pracuje. Klíčový pracovník téma citlivě přináší do rodiny, pokud již není živé. Pracuje jak s pěstounem, tak především s dítětem, podporuje vzdělávání pěstounů. Výsledkem příprav je projednání Dohody o kontaktu s asistencí, která obsahuje jeho pravidla a podmínky.

Souběžně s tím může probíhat kontakt pracovníků Doprovázení s biologickými rodiči. Rodiče se na naši organizaci obracejí sami, případně kontakt zprostředkují pěstouni či OSPOD nebo se pokoušíme rodiče vyhledat a kontaktovat my. Následně, pokud jsou rodiče otevřeni spolupráci, probíhá příprava také s nimi. Pracovníci Doprovázení mapují jejich životní situaci a poskytují podporu nejen v rámci přípravy na kontakt, ale v případě potřeby také prostřednictvím zprostředkování návazných služeb.

Dohoda o kontaktu je uzavřena v rámci setkání mezi pěstounem a biologickým rodičem za přítomnosti koordinátora kontaktu. Účelem je sjednání podmínek a pravidel kontaktu a naplánování prvního setkání dítěte s rodičem, případně dalších termínů setkání.

Následně proběhne samotný kontakt dle dohody. Kontakt probíhá na neutrální půdě, obvykle v místě organizace za přítomnosti koordinátora kontaktu.

Nedílnou součástí je zhodnocení proběhlého setkání se všemi aktéry zvlášť, s cílem zajistit bezpečí, zdravý vývoj a pohodu dítěte.