Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Každý pěstoun má podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Dohodu může uzavřít s příslušným úřadem, pokud tuto službu poskytuje, nebo s doprovázející organizací, která má pověření k výkonu sociálně-právní ochraně dětí. Dohodu je nezbytné uzavřít nejdéle do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Doprovázející organizaci si může vyhledat a vybrat sám, nebo na doporučení pracovníků příslušného OSPOD.

Jak to chodí v Cestou necestou

Před uzavřením dohody si pěstoun sjedná schůzku s vedoucím Doprovázení pěstounských rodin. Vedoucí doprovázení seznámí pěstouna s tím, jak doprovázení funguje, s formou vzájemné spolupráce, s právy, ale také s povinnostmi, které pro pěstouna z uzavření dohody vyplývají. Pěstoun má během setkání prostor ke konzultaci svých očekávání, představ a případných obav, které mu vyvstávají v souvislosti s uzavřením dohody o výkonu pěstounské péče.

V okamžiku, kdy si obě strany vyjasní pravidla vzájemné spolupráce a dohodnou se na uzavření dohody, doprovázející organizace si vyžádá souhlas OSPOD místně příslušný podle trvalého bydliště pěstouna a následně může být dohoda uzavřena.

Dohoda o výkonu pěstounské trvá po celou dobu jejího výkonu. Pečující osoba může mít uzavřenu pouze jednu dohodu o výkonu pěstounské péče s jedním doprovázejícím subjektem. Obě strany mohou dohodu vypovědět pro závažné nebo opakované porušování povinností z dohody plynoucích. Pěstoun také může dohodu o výkonu pěstounské péče vypovědět bez udání důvodů k poslednímu dni kalendářního pololetí. Výpověď dohody je třeba doprovázející organizaci doručit nejpozději 30 dnů před koncem kalendářního pololetí. Po vypovězení dohody je pěstoun povinen bez zbytečného odkladu uzavřít dohodu novou.